Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Všeobecné obchodní podmínky Vision For jsou nedílnou součástí těchto podmínek o Zásadách ochrany osobních údajů.


I .

Ochrana osobních údajů 


1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb Vision For (dále jen Objednávka/y”,”objednávka/y”, “služby Vision For”), potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. 


2. Poskytovatel VISION FOR INC. LTD se sídlem Office Q 35a, Astbury Road, London, SE15 2NL, England. (dále také i “My”, “Naše”, “Námi”, “Provozovatel, Poskytovatel”) je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. 


3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 


4. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. 


5. Poskytovatel pro Všeobecné obchodní podmínky Vision For (dále také i “VOP”, Smlouva, “smlouva”, “Všeobecné obchodní podmínky”, ”podmínky”, “Podmínky”) používá služeb subdodavatelů (třetích stran), zejména poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v 3. zemích) a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. 


6. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 7 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. 


7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 


8. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. Kontaktujete komisaře https://ico.org.uk/make-a-complaint 


9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit. 


10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR. 


11 Zájemce, uživatel o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře: 


11.1.

souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů a zároveň 


11.2.

prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu dle zákonu CAN-SPAM, což je zákon, který stanoví pravidla pro komerční e-maily, stanoví požadavky na komerční zprávy, dává příjemcům právo na to, aby jim nebyly zasílány e-maily, a stanoví přísné pokuty za jejich porušení.

Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na visionforassistance@gmail.com


12 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webů Vision For, webů uživatelů Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie. 


• Nezbytné cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas. 


• Analytické a marketingové cookies - Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách nebo webových stránkách našich uživatelů. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby. II.

Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva) 


13 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů. 


14 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek (VOP) na www.visionfor.net nebo na stránkách Vision For uživatelů uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení uživatelského účtu Vision For. 


15 Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými dle bodu


15.1. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 


15.2. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než dvacet čtyři (24) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti dle VOP.


15.3. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami. 


16 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu: 


a) běžné osobní údaje,

b) zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.


17 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování služeb Vision For, webových stránek Vision For, stránek Vision For formou smlouvy. 


18 Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 7 let od ukončení smluvního vztahu). 


19 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu služeb Vision For, webových stránek www.visionfor.net. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí uživatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách. 


20 Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem: 


20.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování služeb Vision For, webových stránek, platformy Vision For formou Všeobecných obchodních podmínek. 


20.2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů. 


20.3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů. 


20.4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele. 


20.5. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelé, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem. 


20.6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli. 


20.7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici. 


20.8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 15.3 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.


20.9. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil. 


20.10 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek. 


III.

Ostatní práva mezi poskytovatelem a uživatelem


Tato zásada stanoví informace, které shromažďujeme, jak je používáme a s kým je sdílíme


Informace, které získáváme, když používáte naše služby Vision For


Informace o použití 

Shromažďujeme informace o uživatelském obsahu Tvůrců, uživatelů, kam fanoušci, uživatelé přistupují. Můžeme těmto uživatelů jejich obsah marketingově zvýraznit nebo opravit.


Informace o obsahu

Shromažďujeme obsah, který vytvoříte v našich službách Vision For, například vlastní design, fotografie, videa, texty a informace o obsahu, která vytváříte nebo poskytujete uživatelům, fanouškům


Informace o zařízení

Sbíráme IP adresy nebo jiná identifikační data ze zařízení a o zařízeních, která používáte. Shromažďujeme například: informace o vašem hardwaru a softwaru, jako je model hardwaru, verze operačního systému, paměť zařízení, reklamní identifikátory, jedinečné identifikátory aplikací, nainstalované aplikace, jedinečné identifikátory zařízení, typ prohlížeče, jazyk, úroveň baterie a časové pásmo;


Informace o poloze

Když používáte naše služby, můžeme shromažďovat informace o vaší poloze. S vaším souhlasem můžeme také shromažďovat informace o vaší přesné poloze pomocí metod, které zahrnují GPS, bezdrátové sítě, mobilní věže, přístupové body Wi-Fi a další senzory, jako jsou gyroskopy, akcelerometry a kompasy.

 

Jak sdílíme informace

Informace o vás můžeme sdílet následujícími způsoby:


a) S ostatními uživateli . Následující informace můžeme sdílet s ostatními uživateli:


  • informace, které zadáte, jako je vaše uživatelské jméno, jméno profilu, přezdívka, ID, a biografie profilu.
  • jakékoli další informace, s jejichž sdílením jste souhlasili.
  • obsah, který zveřejníte nebo odešlete, bude sdílen s vašimi fanoušky a / nebo tvůrci, které odebíráte.

b) Se všemi uživateli . Můžeme sdílet následující informace se všemi uživateli:

  • veřejné informace, jako je vaše profilové jméno, uživatelské jméno, přezdívka a profilové obrázky.

c) Se třetími stranami . Vaše údaje můžeme sdílet s následujícími třetími stranami:


  • S poskytovateli služeb. Můžeme sdílet informace o vás s poskytovateli služeb, kteří poskytují služby naším jménem
  • Z právních důvodů třetích stran. Můžeme sdílet informace o vás, pokud se důvodně domníváme, že jejich zveřejnění je nutné pro:


dodržování jakýkoli platných právních procesů, vládních žádostí nebo příslušných zákonů, pravidel nebo nařízení, vyšetřování, nápravy nebo vymáhání potenciálních porušení podmínek služby Vision For, chránit naše práva, vlastnictví a bezpečnost našich uživatelů nebo ostatních; detekovat a vyřešit jakékoli podvody nebo bezpečnostní problémy


  • fúze nebo akvizice třetích stran. Pokud jsme zapojeni do fúze, prodeje aktiv, financování nebo akvizice celého podniku nebo jeho části do jiné společnosti, můžeme s touto společností sdílet vaše informace před a po ukončení transakce.


Analytické a reklamní služby

Reklamní požadavky společnosti Google lze shrnout do zásad inzerce společnosti Google. Jsou zavedeny, aby uživatelům poskytly pozitivní zážitek. https://support.google.com

V případě použití, budeme používat jejich systém ve vašich účtech nebo službách Vision For.


Poskytování nebo přijímání plateb zahrnuje využívání třetích stran, které zpracovávají platby 

Přečtěte si část bod 5 u Všeobecných obchodních podmínek a pro Tvůrce bod 4 Používání a využívání


Aplikační služby

Pouze uživatelé a fanoušci jsou platící zákazníci za prohlížení a využívání uživatelského obsahu v Aplikačních službách nebo službách Vision For nebo dalších projektech Vision For. Za tímto účelem budete jednat se zpracovateli plateb třetích stran, ale budete tak činit nezávisle na vašem členství ve Vision For a jejich službách nebo projektech Vision For.


Poskytování nebo přijímání plateb zahrnuje využívání třetích stran, které zpracovávají platby 

Přečtěte si bod 5 u Všeobecných obchodních podmínek a pro Tvůrce bod 4 Používání a využívání Aplikační služby.

Pouze uživatelé a fanoušci jsou platící zákazníci za prohlížení a využívání uživatelského obsahu v Aplikačních službách nebo službách Vision For nebo dalších projektech Vision For. Za tímto účelem budete jednat se zpracovateli plateb třetích stran, ale budete tak činit nezávisle na vašem členství ve Vision For a jejich službách nebo projektech Vision For.


Další osobní údaje

Pokud kterýkoli uživatel zruší "deaktivuje" účet, tak všechny osobní údaje, které se týkají vašeho používání se vymažou po 6 měsících.


Vision For musí uchovávat finanční informace po dobu 7 let. Toto je zákonný požadavek, protože společnost HMRC může vyšetřovat naše finanční záznamy za dané období a my musíme uchovat podrobnosti o platbách provedených vámi a vám.


Tento odstavec splňuje ustanovení čl.13 odst.2 písm. B) písm. C) GDPR.


Poslední úprava: 15. květen 2021.